Navrhovanie a projektovanie

Čo zahŕňa projekt

I.Etapa-konzultácia

 

1.      Po prvom telefonickom/mailovom kontakte Vám pošleme dotazník s otázkami týkajúcimi sa Vašej budúcej záhrady.

2.      Prvá osobná konzultácia a návšteva Vášho pozemku. Ak chceme navrhovať záhradu, je nutné prísť sa osobne pozrieť na konkrétny pozemok, kde sa bude projekt realizovať. Žiadna záhrada na svete nie je rovnaká, každý návrh záhrady vyžaduje individuálny prístup a riešenie a preto je táto prvá osobná návšteva jednou z najdôležitejších krokov pri riešení diela.

Pripravte si: zameraný pozemok s inžinierskými sieťami, vsakovacie jamy, studňa, ČOV. V prípade rekonštrukcie starej záhrady so závlahovým systémom je dobré mať aj podrobný závlahový plán.

V prípade rekonštrukcie už založenej záhrady, je potrebné zakresliť si súčasný stav (spísať si podrobný zoznam drevín a bylín rastúcich na pozemku, zakresliť a zamerať rozmiestnenie stávajúcich vegetačných plôch, komunikácii a stavebných prvkov).

 

II.ETAPA- Ideová štúdia=kompozično-architektonického riešenia záhrady

Ideová štúdia zahrňuje:

–     pôdorys záhrady s hlavnými kostrovými drevinami, plochami záhonov
–     inšpiratívne fotografie
–     jednoduché skice, pre lepšie znázornenie vybraných prvkov v návrhu.
–    doporučíme materiálové prevedenie

3.  Druhá konzultácia: prezentácia kompozično-architektonického riešenia záhrady ideová štúdia

V tomto bode riešenia je priestor na doplnenie návrhu o nové nápady a riešenia. Po skončení sedenia sa môžete rozhodnúť, či ostanete pri štúdii, alebo budete chcieť vypracovať projekt.

Pokiaľ si vyberiete štúdiu ako konečnú službu/objednávku (bez kompletnej projektovej dokumentácie), Ideová štúdia je ukončená a odovzdáme Vám ju v jednej tlačenej forme a pdf formáte.

Po odovzdaní ideovej štúdie sa preberá suma od investora za vyhotovenie štúdie. Tá činí plnú cenu štúdie.

Ak sa rozhodnete pre kompletné vypracovanie projektovej dokumentácie, postup je nasledovný: 

III.ETAPA- projektová dokumentácia

 4. Posledná konzultácia: Odovzdanie finálnej projektovej dokumentácie tá zahŕňa:

–      Súčasný stav (tento výkres dodávame pri rekonštrukcii záhrady)
–      Pôdorysný návrh riešenia -Obsahuje funkčné plochy ako    komunikácie (chodníky), parkovacie miesta, dláždené plochy, trávnaté plochy, altánky, návrh materiálového prevedenia.
–     Osadzovací plán- návrh hlavných kostrových drevín- stromov, s konkrétnym návrhom daného druhu, farebné, plošné usporiadanie kvetinových záhonov a krovitých výsadieb (s konkrétnymi počtami druhov trvaliek a krov).
– Vytyčovací plán- rozmiestnenie technických a vegetačných prvkov s nameranými  vzdialenosťami.
–      Presadzovací plán súčasnej vegetácie a presuny hmôt (dodávame v prípade rekonštrukcie záhrady

Výkresy projektovej dokumentácie Vám odovzdáme v elektronickej forme vo formáte pdf, a v jednej tlačenej verzii.

Pri odovzdaní projektu sa preberá ostatná časť ceny projektu.